कोरोनामुळे

मृत्यू झाला   असेल तर....

अर्जदाराची आधार कार्ड प्रत ( PDF/ JPG Format )

मृत व्यक्तीची आधार कार्डची प्रत ( PDF/ JPG Format )

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 अंतर्गत मृत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र  (PDF/ JPG Format)

अर्जदाराचा आधार लिंक केलेला बँक खाते क्रमांक

अर्जदाराच्या खात्याची रद्द केलेली चेकची प्रत ( PDF/ JPG Format )

मृत्यूच्या कारणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र ( PDF/ JPG Format )