'ट्रिक नं. 1

TAX बचतीची  ट्रिक

80 C अंतर्गत मिळणारी  सवलत

TAX बचतीची  ट्रिक

'ट्रिक नं. 2

NPS अंतर्गत सवलत

TAX बचतीची  ट्रिक

'ट्रिक नं. 3

80CCD (2D) अंतर्गत मिळणारी सवलत 

TAX बचतीची  ट्रिक

'ट्रिक नं. 4

सेक्शन 24 B अंतर्गत मिळणारी सवलत

TAX बचतीची  ट्रिक

'ट्रिक नं. 5

सेक्शन 80D अंतर्गत मिळणारी सवलत

TAX बचतीची  ट्रिक

'ट्रिक नं. 6

सेक्शन 80U अंतर्गत मिळणारी सवलत

TAX बचतीची  ट्रिक

'ट्रिक नं. 6

सेक्शन 80U अंतर्गत मिळणारी सवलत

TAX बचतीची  ट्रिक

'ट्रिक नं. 7

सेक्शन 80G अंतर्गत मिळणारी सवलत

TAX बचतीची  ट्रिक

'ट्रिक नं. 8

सेक्शन 80 TTA अंतर्गत मिळणारी सवलत